Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o pracę

Data publikacji 31.01.2024

Komendant Rejonowy Policji Warszawa III poszukuje kandydatów na stanowisko Technika w Wydziale Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Włochy.

Wymiar etatu: 1

Adres urzędu:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

02-368 Warszawa ul. Opaczewska 8.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Komisariat Policji Warszawa Włochy

02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 57

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej,
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania obiegu korespondencji i dokumentów,
 • przygotowywanie dokumentacji do wysyłki,
 • obsługiwanie poczty w zakresie elektronicznym.

 

Kogo poszukujemy?

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

wykształcenie : średnie

 • doświadczenie zawodowe /staż pracy : co najmniej 3 miesięcy w obszarze sekretarsko-biurowym,

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięczne na stanowisku o podobnym zakresie zadań.

 

Co oferujemy?

 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

 

Dostępność:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu- nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

 

 

Warunki pracy:

 • praca administracyjno – biurowa,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dobowego wymiaru czasu pracy,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • w budynku nie znajduje się winda.

 

Dodatkowe informacje:

 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia,
 • nie rozpatrzymy oferty, które nie będą podpisane. Dotyczy to też uzupełnienia ofert,
 • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełnienia ofert,
 • nie rozpatrzymy oferty, którą nadesłałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełnienia ofert,
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy,
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,
 • złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów,

Uwaga: List motywacyjny, życiorys/CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane

oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

Jednocześnie kandydaci niezakwalifikowani- nie spełniający kryteriów formalnych nie będą powiadomieni telefonicznie ani pisemnie.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • test z wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 47 72 393-69.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
 • kopia poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

 

Aplikuj do: 9 lutego 2024 r.

 

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ogłoszenie „technik w Wydziale Prewencji KP Włochy” na adres

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

ul. Opaczewska 8

02-368 Warszawa

Dokumenty należy złożyć do dnia 09.02.2024 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Rejonowy Policji Warszawa III, 02-368 Warszawa ul. Opaczewska 8,

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod.krp3@ksp.policja.gov.pl

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Powrót na górę strony