Aktualności

Ogłoszenie o pracę

Data publikacji 04.07.2024

KOMENDANT REJONOWY POLICJI WARSZAWA III poszukuje kandydatów na stanowisko: technik w sekretariacie Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Włochy Komendy Rejonowej Policji Warszawa III

Wymiar etatu: 1  
  
Adres urzędu     
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III        
02-368 Warszawa ul. Opaczewska 8

Miejsce wykonywania pracy: 
Komisariat Policji Warszawa włochy
02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 57

Czym będzie się zajmować:
    • prowadzi obsługę sekretarsko - biurową 
    • zapewnienie właściwego funkcjonowania obiegu korespondencji i dokumentów
    • przygotowuje dokumentację do wysyłki
    • obsługuje pocztę w zakresie elektronicznym

Kogo poszukujemy 
Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

wykształcenie : średnie
doświadczenie zawodowe /staż pracy :  co najmniej 3 miesięcy  w obszarze sekretarsko-biurowym
pozostałe wymagania niezbędne:
    • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
    • umiejętność organizowania pracy własnej
    • umiejętność obsługi komputera
    • komunikatywność,
    • posiadanie obywatelstwa polskiego,
    • korzystanie z pełni praw publicznych

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

wykształcenie: wyższe 
    •    doświadczenie  zawodowe co najmniej 6 miesięczne  na  stanowisku o podobnym zakresie zadań

Co oferujemy:

    • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
    • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
    • Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, 
    • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13-tka), 

Dostępność
    • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
    • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu- nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych   w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,   wynosi co najmniej 6%.


Warunki pracy
    • praca administracyjno – biurowa,
    • praca przy monitorze ekranowym  powyżej  4 godzin dobowego wymiaru czasu pracy,
    • naturalne i sztuczne oświetlenie,
    • budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
    • w budynku nie znajduje się winda

Dodatkowe informacje
    • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia,
    • nie rozpatrzymy oferty, które nie będą podpisane. Dotyczy to też uzupełnienia ofert,
    • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełnienia ofert,
    • nie rozpatrzymy oferty, którą  nadesłałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełnienia ofert,
    • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij  tylko te, których wymagamy lub zalecamy,
    • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,
    • złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów,
    • Uwaga:  List motywacyjny, życiorys/CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane
    • oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
    • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.
    • jednocześnie kandydaci niezakwalifikowani- nie spełniający kryteriów formalnych nie będą powiadomieni telefonicznie ani pisemnie

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
    • weryfikacja formalna nadesłanych ofert, 
    • rozmowa kwalifikacyjna

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 47 72 393-69

 Twoja aplikacja musi zawierać ( dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny,
    • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
    • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,
    • kopia poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą                          „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
    • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 
    • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
    • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
    • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

Aplikuj do: 12 lipca 2024 r.

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ogłoszenie „technik w Wydziale Prewencji KP Włochy”  na adres 
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
ul. Opaczewska 8
02-368 Warszawa
Dokumenty należy złożyć do dnia 12.07.2024 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia  oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
    • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Rejonowy Policji Warszawa III,                                              02-368 Warszawa ul. Opaczewska 8, 
    • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod.krp3@ksp.policja.gov.pl
    • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
    • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
    • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:
    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
    5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych: 
    1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
    2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 


Inne informacje: 
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Powrót na górę strony